Criteria en regelement

De Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied bestaat uit een oorkonde, beeldje - ontworpen en vervaardigd door een Enschedese kunstenaar - en een geldbedrag van € 5.000 waarvan € 4.000 ten goede komt aan de tekstdichter en € 1.000 aan de componist van het lied.

Criteria

 • Voor de prijs komt uitsluitend in aanmerking een oorspronkelijk in het Nederlands geschreven lied (hiertoe kunnen ook streektalen worden gerekend)
 • het lied dient voor het eerst in Nederland te zijn verschenen, op beeld of –geluidsdrager of ten gehore te zijn gebracht op radio of TV of in het theater, in de twee kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de bekroning plaatsvindt
 • doelgroep voor het lied zijn jongeren in de basisschoolleeftijd.

Inzendingen

Inzendingen dienen te bestaan uit:

 • een geluidsregistratie van het betreffende lied (bij voorkeur op CD)
 • een uitgeschreven tekst
 • vermelding van tekstschrijver(s), componist(en) en uitvoerend artiest(en)
 • per inzender mogen maximaal 5 liedjes worden ingezonden.

Inzendingen dienen te worden gericht aan het secretariaat van de stichting Willem Wilminkfestival, Hengelosestraat 90, 7514 AK Enschede. Inzendingen dienen uiterlijk 1 maart 2014 in het bezit te zijn van het secretariaat van de stichting.

Alle inzendingen worden ter beoordeling voorgelegd aan een deskundige jury, bestaande uit: Martin van Dijk (pianist/componist)

Annamarie Wenzel(dramaturg/docent jeugdtheater) Sjoerd Kuyper (tekstschrijver) Koos Meinderts (tekstschrijver en winnaar van de Willem Wilminkprijs 2012)Trudie Lucardie (secretaris stichting Willem Wilminkfestival)

Reglement Willem Wilminkprijs

Algemeen

De Willem Wilminkprijs voor het beste Nederlandstalige kinderlied wordt jaarlijks toegekend. De organisatie van deze prijsuitreiking is in handen van het Wilminktheater Enschede. Voor de beoordeling van de inzendingen heeft het Wilminktheater een onafhankelijke jury ingesteld. De voordracht van de jury wordt ter bekrachtiging voorgelegd aan de artistiek manager van het Wilminktheater.

Als criterium voor de Willem Wilminkprijs wordt in de eerste plaats uitgegaan van de kwaliteit van de tekst, waarbij ook wordt gelet op de eenheid van tekst en muziek en uitvoering.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet of waarin geen overeenstemming kan worden bereikt over de hantering van dit reglement overlegt de jury met de artistiek manager van het Wilminktheater. Een uitspraak van de manager is bindend voor de jury.

I. Te jureren titels

De tekstdichters sturen een geluidsregistratie van het betreffende lied (bij voorkeur op CD) en uitgeschreven tekst van een naar hun mening voor bekroning in aanmerking komend lied aan het Wilminktheater. Inzendingen dienen te worden gedaan met vermelding van tekstschrijver(s), componist(en) en uitvoerend artiest(en).

Naast de door tekstdichters ingezonden liedjes, kan een jury ook zelf actie ondernemen en bij de tekstdichters aanvullende liedjes opvragen.

II. Jury

 1. De jury bestaat uit ten hoogste zeven leden en in elk geval uit een oneven aantal.
 2. De jury wordt na een selectieprocedure benoemd door de artistiek manager van het Wilminktheater
 3. De jury zal bij voorkeur zijn samengesteld uit: Schrijvers c.q. tekstdichters, muzikanten c.q. componisten, deskundigen op het gebied van jeugdtheater, recensenten en radio- en Tv-makers. In het algemeen geldt voor de juryleden dat zij kennis van de kinder- en jeugdcultuur dienen te bezitten, met name op het gebied van muziek en theater en radio en TV.
 4. De winnaar van de Willem Wilminkprijs wordt uitgenodigd om zitting te nemen in de jury.
 5. Juryleden ontvangen voor hun werkzaamheden een reis- en onkostenvergoeding van € 200,-- per bijeenkomst. De jury komt maximaal driemaal bijeen.

III. Criteria Willem Wilminkprijs

 1. Voor de Willem Wilminkprijs komt uitsluitend in aanmerking een oorspronkelijk in het Nederlands (hiertoe kunnen ook streektalen worden gerekend) geschreven lied. Het lied dient voor het eerst in Nederland te zijn verschenen, op beeld of - geluidsdrager of ten gehore zijn gebracht op radio of TV of in het theater, in de twee kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de bekroning plaatsvindt.
 2. Hoewel zij waarschijnlijk niet aan alle onder 1. opgenomen criteria kunnen voldoen worden ook jonge aankomende tekstschrijvers/componisten uitgenodigd hun liedjes in te zenden, al is hun lied mogelijk niet officieel verschenen. De kwaliteitscriteria 3 t/m 5 zijn ook voor hen onverkort van toepassing.
 3. Per inzender mogen maximaal vijf liedjes worden ingediend.
 4. Aan de Willem Wilminkprijs is een geldprijs verbonden van € 5.000, waarvan € 3.000 ten goede komt aan de tekstdichter en € 1.000 aan de componist en uitvoerend artiest van het lied. Tevens is aan de prijs een beeldje verbonden voor de tekstdichter. Tekstdichter, componist en uitvoerend artiest krijgen ieder een oorkonde.
 5. Over de uitslag kan niet worden gediscussieerd, er is geen beroep of bezwaar mogelijk over de uitslag.
 6. De prijsuitreiking vindt plaats in Enschede.